Helsinki Windsurfing Club ry

Since 1973

Helsinki Windsurfing Club ry:n säännöt

1 Nimi

Yhdistyksen nimi on HELSINKI WINDSURFING CLUB R.Y. (HWC), ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on jäsentensä vapaaehtoisella aatteellisella yhteistyöllä parantaa purjelautailutekniikan kehitystä sekä edistää purjelautailun leviämistä parantamalla omalta osaltaan mahdollisuuksia sen harrastamiseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii edistämään jäsentensä keskinäistä yhteistyötä ja kohottamaan heidän purjelautailutaitonsa tasoa harjoittamalla valistus- ja neuvontatyötä ja koulutusta pyrkimättä hankkimaan voittoa tai muuta välitöntä taloudellista ansiota siihen osallistuville.

Yhdistys on oikeutettu toimintansa tukemiseksi ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi harrastaa kirjallista toimintaa julkaisten alaa koskevia kirjoituksia.

Yhdistys ei voi harjoittaa liiketoimintaa.

3 Jäseneksi ottaminen

Yhdistyksen jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hakemuksesta hyväksyä purjelautailusta kiinnostuneen yksityisen henkilön.

Yhdistyksen jäseneksi hyväksytyn henkilön nimi kirjoitetaan yhdistyksen jäsenluetteloon, johon merkitään muutkin jäsentä koskevat tarpeelliset tiedot.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.

4 Jäsenen eroaminen

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokoukselle suullisesti pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa ja velvoitteensa yhdistykselle toimintavuoden loppuun asti.

5 Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai esiintyy hyvien tapojen tai urheiluhengen vastaisesti tai jos hallitus katsoo niin, voi sellainen jäsen menettää äänioikeutensa.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

6 Jäsenmaksut

Liittymismaksut ja vuotuinen jäsenmaksu päätetään yhdistyksen syyskokouksessa.

7 Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous valitsee toimikaudeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan myös kommodoriksi, varapuheenjohtaja, jota kutsutaan myös varakommodoriksi, ja kahdesta neljään jäsentä. Hallitus voi lisäksi valita yhdistykselle toiminnanjohtajan hoitamaan yhdistyksen juoksevia asioita.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tai vähintään kolme hallituksen jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään kolme jäsentä, joista yhden tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

8 Jaostot

Yhdistykselle voidaan tarpeen mukaan perustaa jaostoja hoitamaan eri tehtäviä. Jaostojen toimintaa varten on jaoston perustamisen yhteydessä vahvistettava sille ohjesäännöt.

9 Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, kukin erikseen.

10 Toimintakausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen tilit päätetään tilikausittain. Tilinpäätös ja vuosikertomus toimitetaan tilintarkastajille viimeistään tammikuun 31. päivään mennessä. Tilintarkastajien tulee viimeistään maaliskuun 31. päivänä antaa hallitukselle kirjallisena yhdistyksen kokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

11 Yhdistyksen vuosikokoukset

Yhdistys kokoontuu kevätkokoukseen maaliskuun 1. - 31. päivän välisenä aikana ja syyskokoukseen lokakuun 1. - 31. päivän aikana.

12 Kokouksen koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään 10 vuorokautta ennen kokousta hallituksen toimesta jäsenille heidän jäsenluetteloon merkityillä osoitteillaan lähetetyillä kirjeillä.

13 Kevätkokous

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjan tarkastajat.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto.
 4. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 5. Käsitellään muut asiat, jotka on esitetty kokoukselle kirjallisina viimeistään kokouksen aikana ennen kohdan viisi käsittelyä.

14 Syyskokous

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjan tarkastajat.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Päätetään jäsenmaksujen suuruus sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi toimintakaudeksi.
 4. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi.
 5. Valitaan kaksi tilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan toimintakauden tilejä ja hallintoa.
 6. Valitaan jäsenet yhdistyksen työryhmiin.
 7. Käsitellään muut asiat, jotka on esitetty kokoukselle kirjallisina viimeistään kokouksen aikana ennen kohdan seitsemän käsittelyä.

15 Ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

16 Sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmanneksen (2/3) äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.

17 Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljänneksen (3/4) äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi jaetaan yhdistyksen omaisuus yhdistyksen jäsenille viitenä edellisenä vuotena maksettujen jäsenmaksujen suhteessa.

18 Muut säännöt

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Surffikyltti